تبلیغات
آمار ها - خشک ترین مکان های جهان
پنجشنبه 15 دی 1390  04:55 ب.ظ

رده

شهر / کشور

میانگین بارش سالانه / اینچ

1

آریکا / شیلی

0.031

2

الکفره / لیبی

0.035

3

اسوان / مصر

0.036

4

اقصر / مصر

0.037

5

ایکا / پرو

0.090

6

حلفا / سودان

0.100

7

اکوئیکو / شیلی

0.200

8

پلیکان / نامبیا

0.320

9

اولف / الجزایر

0.480

10

کایائو / پرو

0.490